Τά μωρά τοῦ κόσμου ἐξελέξατο....

Εἰς ὀσμήν μύρου σου ἔδραμον, Χριστέ ὁ Θεός, 
ὅτι τέτρωμαι τῆς σῆς ἀγάπης ἐγώ, 
μή χωρίσης με, Νυμφίε ἐπουράνιε.


Δόξαστ. ἐσπερινοῦ ἁγ. Παρασκευῆς
No comments: