Ἄφετε τα παιδία ἔρχεσθαι πρός με και μή κωλύετε αὐτά, τῶν γάρ τοιούτων ἐστίν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν λέγω ὑμῖν, ὅς ἐάν μή δέξητε την βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μή εἰσέλθη εἰς αὐτήν..... Λουκά ιη, 16-171 comment:

Αγγελική said...

Πολύ ωραίο το'blog σας λίγα λόγια καί μερικές εικόνες πού έχουν να πούν πολλά