Ποία τοῦ βίου τρυφή διαμένει λύπης ἀμέτοχος ;

Ποία δόξα ἔστηκεν ἐπί γῆς ἀμετάθετος ;

Πάντα σκιᾶς ἀσθενέστερα, πάντων ὀνείρων ἀπατηλότερα.


Ἰωάννης Δαμασκηνός

No comments: