Πρός σεαυτόν ἐπανάγου ἄνθρωπε,
γενοῦ καινός ἀντί παλαιοῦ,
και ψυχῆς ἑόρταζε τα ἐγκαίνια.
Ἔως καιρός, ὁ βίος ἐγκαινιαζέσθω σοι,
πάσης πολιτείας ὁδός.
Τα ἀρχαῖα παρῆλθεν,
ἰδού γέγονε τα πάντα καινά.
Τοῦτο τῆ ἑορτή καρποφόρησον,
τήν καλήν ἀλλοίωσιν ἀλλοιούμενος.
Οὕτως ἐγκαινίζεται ἄνθρωπος,
οὕτω τιμᾶται ἡ τῶν ἐγκαινίων ἡμέρα.

ἀπόστιχα ἐγκαινίων

No comments: